مسعود حاج رسولی ها

تخصصی
کارآفرین
شرکت:
بنیاد بتن
تجربه:
10 سال
ایمیل:
تلفن:
فکس:

سخنان مسعود حاج رسولی ها

[روز 1]
09:00 صبح - 09:30 صبح
قالب : انتقال تجربه

مدیرعامل کارخانه بنیاد بتن، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدیر نمونه جوان کشور در سال 1389، تولید کننده نمونه جوان استان در سال 1390

بازاریابی
70%
طراحی
95%
رسانه
55%
استراتژی
75%

با من تماس بگیرید