کوروش خسروی

تخصص:
دبیر جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی
شرکت:
تجربه:
ایمیل:
تلفن:
فکس:

سخنان کوروش خسروی

[روز 1]
10:30 صبح - 11:00 صبح

دبیر جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی

عضو شورای شهر اصفهان

بازاریابی
70%
طراحی
95%
رسانه
55%
استراتژی
75%

با من تماس بگیرید