کنفرانس
[ 8 ژانویه 2020 ]
سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود حاج رسولیها

آقای حاج رسولیها با اشاره به سخنی از ارسطو،(هدف از زندگی چیزی جز...

کنفرانس
[ 8 ژانویه 2020 ]
رویتاک چیست؟

رویتاک یک سری همایش های ملی برای اشتراک گذاری ایده ها و تجارب است...